THNG Camp

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group หรือ THNG Camp เป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ทั้งในด้านความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต รวมถึงด้านการสร้างมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคประชาสังคม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมไทย

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ได้ริเริ่มผลักดันให้เกิดกลุ่ม Thailand Networking Group (THNG) เมื่อ ปี 2553 เพื่อเป็นเครือข่ายสังคมที่เปิดกว้างแก่ผู้สนใจมีพื้นที่ในการเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเพื่อสังคมร่วมกัน โดยส่งเสริมกิจกรรม THNG ทั้งแบบ online และ offline เช่น การจัดค่าย THNG ให้ความรู้ด้านไอทีเพื่อสังคมเป็นประจำทุกปี

กิจกรรมค่ายในปีนี้จัดภายใต้ชื่อ “THNG Camp#10: Internet Governance & Hackathon” ด้วยมูลนิธิฯ เห็นถึงความสำคัญของ การอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance) ค่ายนี้จะสร้างการตระหนักรู้ในการร่วมกันดูแลอินเทอร์เน็ตโลกที่ควรมีการรวมทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ ประชาสังคม ฯลฯ ร่วมเรียนรู้ประเด็นสำคัญต่าง ๆ ของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. 1. นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ อายุ 18-29 ปี
  2. 2. มีความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมเพื่อสังคม
  3. 3. ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กล้าคิดกล้าแสดงออก
  4. 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

ไอที

เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ ไอที เพื่อนำความรู้มาสร้างเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อคนไทย

การตลาด

เปิดกว้างให้กับ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีความรู้ด้านการตลาด สามารถนำความรู้มาต่อยอดได้

จัดโดย

สนับสนุนโดย

วิทยากร

ภาคภูมิ ไตรพัฒน์

ThaiNS

ชัชวาล สังคีตตระการ

NECTEC

ดร. วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์

noBitter

ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ

-

สหัสชัย คงจุ้ย

BKNIX

นิศารัตน์ ตันสกุล

intERLab, AIT

นันทพัทธ์ เวชสุวรรณรักษ์

intERLab, AIT

ดร.ภัทรพร เย็นบุตร

DEPA

ศรุตา เบ็ญก็เต็ม

DEPA

โค้ช

จิรศักดิ์ จุลวัจน์

THNIC

ฐิติพงษ์ ภาคอินทรีย์

ThaiNS

ธนิยะ วงษ์เสือนุ่ม

THNIC

อัษฎาวัทน์ เนตรจรัสแสง

DotArai

ทีมงานค่าย THNG Camp#10

ศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ พี่โอ๋

ฝ่ายจัดการและสวัสดิการ

ภาคภูมิ ไตรพัฒน์ พี่ภาค

ฝ่ายวิชาการ

ปิยะนุช ปรางค์มณี พี่เก่ง

ฝ่ายประสานงาน

ชัชวาล สังคีตตระการ พี่โคนัน

ฝ่ายกิจกรรม

จะเล บุญทวี พี่ยุ้ย

ฝ่ายธุรการและเลขานุการ

แสงดาว พรทวีโชคสกุล พี่ดาว

ฝ่ายเทคนิค

จิรศักดิ์ จุลวัจน์ พี่ยอด

ฝ่ายเทคนิค

ฐิติพงษ์ ภาคอินทรีย์ พี่บอม

ฝ่ายเทคนิค

ธนิยะ วงษ์เสือนุ่ม พี่นอต

ฝ่ายเทคนิค

สถานที่เข้าค่าย

logo-sind

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ค่ายพระรามหก ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
http://sirindhornpark.or.th

บรรยากาศค่ายปีที่แล้ว