ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group หรือ THNG Camp เป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ทั้งในด้านความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต รวมถึงด้านการสร้างมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคประสังคม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมไทย

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ได้ริเริ่มผลักดันให้เกิดกลุ่ม Thailand Networking Group (THNG) เมื่อ ปี 2553 เพื่อเป็นเครือข่ายสังคมที่เปิดกว้างแก่ผู้สนใจมีพื้นที่ในการเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเพื่อสังคมร่วมกัน โดยส่งเสริมกิจกรรม THNG ทั้งแบบ online และ offline เช่น การจัดค่าย THNG ให้ความรู้ด้านไอทีเพื่อสังคมเป็นประจำทุกปี

กิจกรรมค่ายในปีนี้จัดภายใต้ชื่อ “THNG Camp#10: Internet Governance & Hackathon” ด้วยมูลนิธิฯ เห็นถึงความสำคัญของ การอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance) ค่ายนี้จะสร้างการตระหนักรู้ในการร่วมกันดูแลอินเทอร์เน็ตโลกที่ควรมีการรวมทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ ประชาสังคม ฯลฯ ร่วมเรียนรู้ประเด็นสำคัญต่าง ๆ ของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ อายุ 18-29 ปี
  2. มีความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมเพื่อสังคม
  3. ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กล้าคิดกล้าแสดงออก
  4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

ไอที

เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ ไอที เพื่อนำความรู้มาสร้างเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อคนไทย

การตลาด

เปิดกว้างให้กับ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีความรู้ด้านการตลาด สามารถนำความรู้มาต่อยอดได้

กำหนดการ (Agenda)

1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563

8 ธันวาคม 2563

19-22 ธันวาคม 2563

สถานที่เข้าค่าย (Venue)

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ค่ายพระรามหก ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
http://sirindhornpark.or.th

วิทยากร (Speaker)

ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์
ชัชวาล สังคีตตระการ
ภาคภูมิ ไตรพัฒน์
สหัสชัย คงจุ้ย
นิศารัตน์ ตันสกุล
นันทพัทธ์ เวชสุวรรณรักษ์
จิรศักดิ์ จุลวัจน์
อัษฎาวัทน์ เนตรจรัสแสง
ฐิติพงษ์ ภาคอินทรีย์
ธนิยะ วงษ์เสือนุ่ม

จัดโดย (Organizer)

สนับสนุนโดย (Sponsors)