ประกาศรายชื่อ THNG CAMP#9

THNG Camp เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมีพันธมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้ริเริ่มผลักดันให้เกิดกลุ่ม Thailand Networking Group (THNG) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้จัดโครงการค่าย THNG ขึ้นเพื่อเป็นเครือข่ายสังคมที่เปิดกว้างแก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปทั้งจากภาคเทคโนโลยีและนักกิจกรรมภาคสังคม ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเพื่อสังคมร่วมกัน

ในปีนี้มูลนิธิฯ เห็นถึงความสำคัญของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance) อย่างที่ทราบกันว่า อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ค่ายนี้จะสร้างการตระหนักรู้ในการร่วมกันดูแลอินเทอร์เน็ตโลกที่ควรมีการรวมทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ฯลฯ ร่วมเรียนรู้ประเด็นสำคัญของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต อาทิ การกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต, ความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต, การป้องกันเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน, ความเป็นส่วนตัว, กลไกการอภิบาลอินเทอร์เน็ต, การแสดงออกบนโลกออนไลน์, การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์และโอกาสในการมีส่วนร่วม รวมทั้งสถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์
โครงการในปีนี้จึงจัดภายใต้ชื่องาน “THNG Camp#9: Internet Governance & Hackathon”

สนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ THNG ครั้งที่ 9

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 18 – 29 ปี ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ
สาขาไอที: เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาการตลาด: เปิดกว้างให้กับทุกสาขาวิชา สามารถนำความรู้ที่มีมาต่อยอดได้
2. มีความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมเพื่อสังคม
3. ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กล้าคิดกล้าแสดงออก

ไอที

เปิดรับทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับไอที เพื่อนำความรู้มาสร้างเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อคนไทย

การตลาด

เปิดกว้างให้กับทุกคนที่มีความรู้ด้านการตลาด สามารถนำความรู้มาต่อยอดได้

กำหนดการ

Agenda

รับสมัคร

1 ต.ค. - 30 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อ

6 ธ.ค. 62

วันเข้าค่าย

21 - 24 ธ.ค. 62

วิทยากร

speaker
avatar

คุณชัชวาล สังคีตตระการ

avatar

คุณปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ

avatar

คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์

avatar

คุณสหัสชัย คงจุ้ย

avatar

คุณนิศารัตน์ ตันสกุล

avatar

คุณนันทพัทธ์ เวชสุวรรณรักษ์

avatar

ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์

avatar

คุณจิรศักดิ์ จุลวัจน์

avatar

คุณธนิยะ วงษ์เสือนุ่ม

avatar

คุณอัษฎาวัทน์ เนตรจรัสแสง

avatar

คุณฐิติพงษ์ ภาคอินทรีย์

จัดโดย

Organizer

สนับสนุนโดย

Sponsors

สถานที่เข้าค่าย

Venue

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

บรรยากาศภายในสถานที่จัดงาน

วิดีโอแนะนำสถานที่จัดงาน