ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group หรือ THNG Camp เป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ทั้งในด้านความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต รวมถึงด้านการสร้างมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคประชาสังคม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมไทย

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ได้ริเริ่มผลักดันให้เกิดกลุ่ม Thailand Networking Group (THNG) เมื่อ ปี 2553 เพื่อเป็นเครือข่ายสังคมที่เปิดกว้างแก่ผู้สนใจมีพื้นที่ในการเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเพื่อสังคมร่วมกัน โดยส่งเสริมกิจกรรม THNG ทั้งแบบ online และ offline เช่น การจัดค่าย THNG ให้ความรู้ด้านไอทีเพื่อสังคมเป็นประจำทุกปี

กิจกรรมค่ายในปีนี้จัดภายใต้ชื่อ “THNG Camp#10: Internet Governance & Hackathon” ด้วยมูลนิธิฯ เห็นถึงความสำคัญของ การอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance) ค่ายนี้จะสร้างการตระหนักรู้ในการร่วมกันดูแลอินเทอร์เน็ตโลกที่ควรมีการรวมทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ ประชาสังคม ฯลฯ ร่วมเรียนรู้ประเด็นสำคัญต่าง ๆ ของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ อายุ 18-29 ปี
  2. มีความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมเพื่อสังคม
  3. ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กล้าคิดกล้าแสดงออก
  4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

ไอที

เปิดรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ ไอที เพื่อนำความรู้มาสร้างเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อคนไทย

การตลาด

เปิดกว้างให้กับ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีความรู้ด้านการตลาด สามารถนำความรู้มาต่อยอดได้

กำหนดการ (Agenda)

1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563

8 ธันวาคม 2563

19-22 ธันวาคม 2563

สถานที่เข้าค่าย (Venue)

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ค่ายพระรามหก ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
http://sirindhornpark.or.th

วิทยากร (Speaker)

ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์
ภาคภูมิ ไตรพัฒน์
ชัชวาล สังคีตตระการ
ดร. วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์
ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ
สหัสชัย คงจุ้ย
นิศารัตน์ ตันสกุล
นันทพัทธ์ เวชสุวรรณรักษ์
จิรศักดิ์ จุลวัจน์
อัษฎาวัทน์ เนตรจรัสแสง
ฐิติพงษ์ ภาคอินทรีย์
ธนิยะ วงษ์เสือนุ่ม

จัดโดย (Organizer)

สนับสนุนโดย (Sponsors)