1st Camp – IT networking for Disaster Response
2010

หลักการและเหตุผล ในการก้าวเข้าสู่ยุคสารสนเทศของสังคมปัจจุบัน ความแพร่หลายของเทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตนับเป็นตัวแปรสำคัญที่มีบทบาทต่อการไหล่บ่าขององค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ส่งผลให้คนทั่วไปสามารถมีพัฒนาการของความเข้าใจต่อหลายอย่าง รวมทั้งเรื่องเทคโนโลยีในทิศทางที่ไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวกลาง มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation) คือองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโดเมนโดยดูแลในส่วนนโยบายของ .th และมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานส่วนหนึ่งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเชิงบวกของทรัพยากรบุคคลในสังคมอินเทอร์เน็ตไทย มูลนิธิได้ตระหนักถึงช่องทางที่เปิดกว้างแก่บุคคลในการเข้าถึงแหล่งความรู้เชิงเทคโนโลยีผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเล็งเห็นการเชื่อมประสานระหว่างเทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตอย่างไม่หยุดยั้งของสังคมปัจจุบันที่ทำให้หลายครั้ง การพัฒนาตัวเอง การพัฒนาสังคม และการพัฒนาเทคโนโลยี อาจเกิดขึ้นอย่างควบคู่กันไป ในขณะที่ค่านิยมการใช้ประยุกต์เทคโนโลยีในปัจจุบันของประชาชนนักศึกษาทั่วไป มักเป็นไปในทางสร้างประสิทธิภาพและเติมเต็มความต้องการส่วนบุคคล ทางเราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะ “ส่งเสริมค่านิยมและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆอย่างเชื่อมโยงกับการพัฒนาสังคม”โดยมีวิสัยทัศน์ว่าการกระตุ้นให้ประชาชนนักศึกษาทั่วไป คนภาค IT และนักกิจกรรมสังคมร่วมผลิตแนวคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการกับคุณภาพสังคม รวมทั้งมิตรภาพกับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างคนเหล่านี้ ที่สุดแล้วจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของสังคมไทยในองค์รวม Thailand Networking Group หรือ THNG จึงได้รับการสนับสนุนให้เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นเครือข่ายสังคมที่เปิดกว้างแก่ผู้สนใจทั่วไป ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเพื่อสังคมร่วมกัน โดยมีแนวทางการส่งเสริมกิจกรรม THNG ทั้งแบบ online และ แบบ offline กิจกรรมหนึ่งที่จะดำเนินการในปี 2553 คือ ค่าย THNG 1st Camp : IT Networking for Disaster Response

วัตถุประสงค์

1.ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รอบตัวเชิงสังคม (IT for Society) 2.เป็นเวทีที่ส่งเสริมนวัตกรรมทางความคิด (Innovative idea) 3.ส่งเสริมมิตรภาพที่เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้ระหว่างกัน (Friendship) 4.ส่งเสริมความร่วมมือกันในการอาสาพัฒนาสังคมด้วยเครื่องมือทาง IT (Cooperation)

 

กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย

คนรุ่นใหม่ทั่วไป อายุระหว่าง 18 – 35 ปีที่มีความสนใจในเทคโนโลยีร่วมกับประเด็นทางสังคม และกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อของค่ายในแต่ละปี โดยผู้ร่วมค่ายอาจจะเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกระดับ คนจากภาคเทคโนโลยี หรือนักกิจกรรมทางสังคม รวมทั้งคนทั่วไปที่มีความสนใจที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจากการส่งข้อเขียนเชิงความคิดสร้างสรรค์ และบทความเชิงทัศนคติ

 

ระยะเวลา วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2553

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากค่าย

1.ภาพลักษณ์ของ กลุ่ม THNG หรือ Thailand Networking Group ชัดเจน และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในฐานะเครือข่ายทางความคิดที่สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเวทีที่ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างมีประสิทธิผล 2.เกิดมิตรภาพต่อเนื่องระหว่างผู้ร่วมค่าย ที่อาจนำไปสู่ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมในอนาคต โดยไม่จำเป็นจะต้องผูกมัดกับเครือข่าย THNG เท่านั้น 3.เกิดการแนวทางการประยุกต์ใช้ IT รอบตัวใหม่ๆที่หลากหลาย 4.นวัตกรรม IT เพื่อสังคมที่น่าสนใจเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 5.เกิดการเรียนรู้ IT อย่างบูรณาการกับการพัฒนาสังคม

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับจากค่าย

1.ได้มีโอกาสร่วมพูดคุยและรับฟังประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญจากภาคสังคมและภาคเทคโนโลยี 2.ได้มีโอกาสเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงเกี่ยวกับนวัตกรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เพื่อสังคม 3.ได้รับประสบการณ์สนุกสนานและได้เพื่อนใหม่จากกิจกรรมส่งเสริมมิตรภาพ 4.ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมค่าย 5.ได้รับประกาศนียบัตรว่าผ่านการเรียนรู้เชิงประยุกต์ใช้เครื่องมือ IT (ที่ใช้ปฏิบัติการในค่าย)

เกณฑ์การพิจารณาบทความ
1. การให้คะแนน ความเข้าใจทางด้านไอที
– เชื่อมโยงไอที อย่างสอดคล้องกับประเด็นภัยพิบัติ
– ตระหนักในความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี
– ความเป็นเหตุเป็นผลของแนวคิด
2. การให้คะแนน ข้อเขียนเชิงความคิดสร้างสรรค์
– สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับภัยพิบัติ
– สะท้อนความเข้าใจปัญหาภัยพิบัติ

เอกสารประกอบค่าย : Proposal

ประมวลภาพในค่าย THNG CAMP

Gallory

สถานที่จัดงาน

สถานที่จัดงาน

โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการ

คณะดำเนินงานค่าย (Working groups)

คณะกรรมการดำเนินงาน (Program committee)

1.คุณศักดิ์พงษ์ เสรีเศวตรัตน์ ธุรกิจส่วนตัว
2.คุณนครินทร์ แต้ภู่ บริษัท ดอทอะไร จำกัด
3.คุณสุวรรณี ต่อวิโรจน์กุล บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
4.คุณศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
5.คุณวิทวัส มงคลนวเสถียร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.คุณแสงดาว พรทวีโชคสกุล มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

คณะกรรมการไอทีเชิงปฏิบัติการ (Workshop committee)

1.ดร.อภินันท์ ตั้นพันธุ์ โครงการ DUMBO จาก Internet Education and Research Laboratory (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
2.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ นักวิจัยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อยู่ระหว่างการติดต่อ)
3.คุณธนพล ทรงพุฒิ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน (มูลนิธิกระจกเงา)

คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร (Paper reviewer committee)

1.คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
2.คุณวีระชาติ มัตติทานนท์ UNINET องค์กรเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย (อยู่ระหว่างการติดต่อ)
3.ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน อาจารย์ประจำาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.คุณธนพล ทรงพุฒิ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน (มูลนิธิกระจกเงา)

การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม

Preparation

สิ่งที่ควรเตรียมไป
1. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับ 4 วัน ควรรัดกุมคล่องแคล่ว เช่น เสื้อยืด, กางเกงขายาว, รองเท้าผ้าใบ, รองเท้าแตะ, เสื้อกันหนาว ฯลฯ
2. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. หากมีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยารักษาโรคและแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า
5. หากรับประทานอาหารบางประเภทไม่ได้ กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ
- ทางค่ายเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Laptop) ไว้ให้ใช้ทำ workshop กลุ่มละ 1 เครื่อง
- ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับ เสื้อยืดค่าย 2 ตัวสำหรับใส่ในวันแรกและวันสุดท้าย และกระเป๋าผ้า 1 ใบ

ระเบียบข้อบังคับในกิจกรรมค่าย

Rules

1. เมื่อไปถึง Go Genius Learning Center ผู้เข้าร่วมค่ายทุกคนต้องพักในที่พักที่ทางค่ายจัดไว้ให้เท่านั้น
2. ห้ามออกนอกที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมโดยไม่ขออนุญาต
3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนในสถานที่พัก
4. หากนำทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาด้วยให้เก็บรักษาทรัพย์สินเอง หากเกิดการสูญหายทางค่ายจะไม่รับผิดชอบ
5. ผู้เข้าร่วมค่ายต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้ ในขณะอยู่ค่าย
– ประพฤติผิดหรือมีพฤติกรรมในทางชู้สาว ในทุกกรณี
– เล่นการพนันหรืออบายมุข
– เสพสุรา ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติด
– ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือของส่วนราชการได้รับความเสียหาย หากเกิดความเสียหายขึ้นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
– ลักทรัพย์
– กระทำความผิดอาญา
– ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
– มีอาวุธร้ายแรงในครอบครอง
– ก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือทา ให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญในยามวิกาล
6. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการทำกิจกรรมกรุณาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของค่ายอย่างเคร่งครัด

การเดินทางมารายงานตัวค่าย

Report to camp

รายงานตัว
ณ อาคาร intERLab (Internet Education and Research Laboratory) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

วิธีเดินทางมารายงานตัวค่าย

How to go to camp

รถประจำทาง (แจ้งลง AIT)

สาย 29 (รถร่วมบริการ-รถปรับอากาศ/รถธรรมดา) : ท่าปล่อยรถ หัวลำโพง – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

สาย 39 (รถ ขสมก.-รถปรับอากาศ) : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

สาย ปอ. 510 (รถ ขสมก.-รถปรับอากาศ) : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) – มธ.ศูนย์รังสิต (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

รถตู้โดยสาร (แจ้งลง AIT)

1) อนุสาวรีย์ชัย – มธ.ศูนย์รังสิต : สาย ต.85 (เกาะพญาไท)

2) BTS หมอชิต – มธ.ศูนย์รังสิต (ลานจอดรถหน้า สวทช.)

3) ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – มธ.ศูนย์รังสิต

รถส่วนบุคคล

ใช้เส้นทางยกระดับดอนเมือง – โทลเวย์ ผ่าน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ม.กรุงเทพ โดย มธ.ศูนย์รังสิต อยู่ซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายเข้าทาง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ประมาณ 500 เมตร) เลี้ยวขวาเข้าสู่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)