ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย THNG CAMP ครั้งที่ 8

6 ธันวาคม 2561

กลุ่มที่ 1

1 นายกฤติน จันทร์เจ้าฉาย
2 นางสาวกัญจนา ชูจิตร
3 นางสาวขนิษฐา วนะเจริญ
4 นายจรัญชัยรัตน์ วอสันเทียะ
5 นายดุสิต ศิริ
6 นางสาวปณิดา คุปต์หิรัณย์
7 นายปรัชญาวุฒิ ศิริสุทธิ์
8 นายปิยะ พูลทราย
9 นางสาวปุณปวีร์ แสนสุข
10 นายภีมวัชญ์ บุญเกิด
11 นางสาวรวินท์ ศรีสมบูรณ์
12 นายวริทธิ์ธร แทนด้วง
13 นายศรัณย์ แก้วนาง
14 นางสาวสุพพัตรา ลิ้มวิไล
15 นางสาวสุภาพร วิรุณพันธ์

กลุ่มที่ 2

1 นางสาวกชกร เจียมสง่า
2 นางสาวกรรณิการ์ ชลิตาเกษม
3 นายกฤษย์รัตน์ ด้วงอินทร์
4 นายกิตติศักดิ์ คงสวัสดิ์เจริญ
5 นายณัฐวัสส์ พฤกษานุศักดิ์
6 นายธนกร ชาดง
7 นายธนทัต ธเนศศรียานนท์
8 นายนครินทร์ พรพิภา
9 นางสาวปวีณรัตน์ ธีรตาพงศ์
10 นางสาวพิชามญชุ์ นาวินอุดมทรัพย์
11 นายวรศักดิ์ โชคธนอนันต์พร
12 นางสาวศศินา พลับวังกล่ำ
13 นายสหรัถ อินไชยา
14 นางสาวสิริพร อัถประเสริฐกุล
15 นางสาวอันนา ฐิตะฐาน

กลุ่มที่ 3

1 นายกสิณบดี วงศ์ทองเหลือ
2 นางสาวชญานิน ทองผาสุข
3 นางสาวฐิติยา ใจเงา
4 นางสาวธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์
5 นางสาวนันทพร ไตรสินสมบูรณ์
6 นางสาวนิชาภา สมญาสินมณี
7 นางสาวบุษกร ประพฤติธรรม
8 นายปฏิภาณ พัฒดำ
9 นายภาณุพงษ์ รังสรรค์เสรี
10 นางสาวมัทนาวดี พลรัตน์
11 นายวรรธนัย พรหมจุ้ย
12 นางสาวสุทธาวีร์ หัดชุมพล
13 นางสาวสุพิชญา ไศลบาท
14 นายอนุชิต จอกน้อย
15 นายอิทธิกร อนันทวณิชชยา

สำหรับน้องที่มีรายชื่อเข้าร่วม THNG CAMP #8

ภายในวันเสาร์ที่ 8 ธ.ค. 2561 เวลา 16.00 น.
** หากไม่ยืนยันภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมค่าย**

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วทีมงานจะ Add line ของน้องเข้ากลุ่ม THNG#8 ซึ่งน้องจะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง line ค่ะ

กิจกรรมวันที่ 1

วันอาทิตย์ที 23 ธันวาคม 2561
07.00 – 08.00 รายงานตัวที่ intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 08.30 พิธีเปิด และ แนะนำโครงการค่าย Thailand Networking Group (THNG)
08.30 – 09.30 อธิบายกิจกรรมในค่ายและแจกโจทย์ โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ
09.30 – 12.00 เดินทางไป Go Genius Learning Center เขาใหญ่
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
14.30 – 16.30 Network Workshop โดย คุณนิศารัตน์ ตันสกุล
16.30 – 18.00 กิจกรรม “พลังเปลี่ยนโลก” โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ
18.00 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 กิจกรรม “พลังเปลี่ยนโลก” (ต่อ) โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ

กิจกรรมวันที่ 2

วันจันทร์ที 24 ธันวาคม 2561
08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.00 บรรยาย “Internet Governance” โดย คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
10.00 – 10.30 บรรยาย “Cyberbullying” โดย คุณภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ
10.30 – 11.15 บรรยาย “GDPR” โดย อ.ชวิน อุ่นภัทร
11.15 – 12.30 Workshop จำลองการหารือเรื่อง GDPR โดย คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์
12.30 – 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 บรรยาย "Localization" โดย คุณปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ
14.30 – 15.30 Workshop จำลองการหารือเรื่อง EAI โดย คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์
15.30 – 17.00 กิจกรรม Internet Flow Game โดย คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์
17.00 – 18.00 ถอดบทเรียน โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ
18.00 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 Agile Workshop โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ

กิจกรรมวันที่ 3

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 12.30 กิจกรรม “Hackathon” โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ และ คุณภาคภูม ไตรพัฒน์
12.30 – 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.30 กิจกรรม “Hackathon”
17.30 – 18.30 รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 19.30 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
19.30 กิจกรรม “Hackathon”

กิจกรรมวันที่ 4

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561
08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.00 ทุกกลุ่มเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอผลงาน
10.00 – 11.00 นำเสนอผลงาน
11.00 – 1200 กิจกรรมอำลาค่าย
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 ประกาศผล และมอบรางวัล
13.30 – 14.30 สรุปโครงการ และมอบประกาศนียบัตร
14.30 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

การเดินทางมารายงานตัวค่าย

Report to camp

รายงานตัววันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 – 08.00 น.
ณ อาคาร intERLab (Internet Education and Research Laboratory) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม

Preparation

สิ่งที่ควรเตรียมไป
1. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับ 4 วัน ควรรัดกุมคล่องแคล่ว เช่น เสื้อยืด, กางเกงขายาว, รองเท้าผ้าใบ, รองเท้าแตะ, เสื้อกันหนาว ฯลฯ
2. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. หากมีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยารักษาโรคและแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า
5. หากรับประทานอาหารบางประเภทไม่ได้ กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

 • ทางค่ายเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คไว้ให้ใช้ทำ workshop กลุ่มละ 1 เครื่อง และอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมค่ายนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของตนเองไปได้
 • ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับ เสื้อยืดค่าย 2 ตัวสำหรับใส่ในวันแรกและวันสุดท้าย และกระเป๋าผ้า 1 ใบ

ระเบียบข้อบังคับในกิจกรรมค่าย

Rules

1. เมื่อไปถึง Go Genius Learning Center ผู้เข้าร่วมค่ายทุกคนต้องพักในที่พักที่ทางค่ายจัดไว้ให้เท่านั้น
2. ห้ามออกนอกที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมโดยไม่ขออนุญาต
3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนในสถานที่พัก
4. หากนำทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาด้วยให้เก็บรักษาทรัพย์สินเอง หากเกิดการสูญหายทางค่ายจะไม่รับผิดชอบ
5. ผู้เข้าร่วมค่ายต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้ ในขณะอยู่ค่าย

 • ประพฤติผิดหรือมีพฤติกรรมในทางชู้สาว ในทุกกรณี
 • เล่นการพนันหรืออบายมุข
 • เสพสุรา ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติด
 • ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือของส่วนราชการได้รับความเสียหาย หากเกิดความเสียหายขึ้นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ลักทรัพย์
 • กระทำความผิดอาญา
 • ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
 • มีอาวุธร้ายแรงในครอบครอง
 • ก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือทา ให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญในยามวิกาล

6. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการทำกิจกรรมกรุณาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของค่ายอย่างเคร่งครัด