ประกาศรายชื่อ THNG 2

กนกณัฐ สัจวิทย์วิศาล กฤดากร ถาวงศ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร กษิดิศ ริยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกรียงไกร คูปรีดีชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คมเดช สกุลสถาพร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จตุพร อยู่ผาสุข มหาวิทยาลัยชินวัตร จิรายุ ศักดาศิริสถาพร มหาวิทยาลัยชินวัตร […]

ประกาศรายชื่อ THNG 8

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย THNG CAMP ครั้งที่ 8 6 ธันวาคม 2561 กลุ่มที่ 1 1 นายกฤติน จันทร์เจ้าฉาย 2 นางสาวกัญจนา ชูจิตร 3 นางสาวขนิษฐา วนะเจริญ 4 […]