ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย THNG CAMP ครั้งที่ 9

6 ธันวาคม 2562

กลุ่มที่ 1

1 อนิวัตติ์ ชลเกียรติภูมิ
2 สิริรชา แก้วหย่อง
3 ศศิธร กาประสิทธิ์
4 ภูษณิศา ทหารนะ
5 ภีรดา ทองเอม
6 ปรมินทร์ ศิริบุญโกศัย
7 ภูริณัฐ บวรธนสาร
8 อารีญา ศานติบูรณานนท์
9 ปัทมาภรณ์ ธรรมรัตน์
10 กิตติมา อภิวัฒนะ
11 สุกฤษฎ์ ศุภสิริวรรณ
12 มุฑิตา คุ้มอารีย์

กลุ่มที่ 2

1 รัฐธ์วัน เสริมสุวรรณสุข
2 สุชาดา นามวงศ์
3 นพอนนต์ นิธิธรรมลักษณ์
4 พิษณุ สีหาเทพ
5 ณัฐภาส เลี้ยงประไพพันธิ์
6 ธนาธร รสหวาน
7 ภานุพงศ์ สุดใจดี
8 อธิคุณ รัตนพฤกษาชาติ
9 ชิษณุพงศ์ นันท์ตา
10 วิชัยดิษฐ์ มิตรศรี
11 ศศินา สว่างเกตุ
12 สิริลักษณ์ นิ่มนวล

กลุ่มที่ 3

1 ศุภโชค ชวัติชัย
2 ฤกษชัย อองละออ
3 พีรณัฐ ปิยรัตนชัย
4 โชติวัน วัฒนลาภ
5 พหุคุณ บุญปาน
6 วีรภัทร สมิทธิ์เบญจพล
7 พัชญ์ชัญญา จงชีวีวัฒน์
8 รุ่งนภา พิมลรัตน์
9 ณัตฐิกาล ตันหลา
10 ธมลวรรณ การะเกตุ
11 วีรกร รานะเรศ

สำหรับน้องที่มีรายชื่อเข้าร่วม THNG CAMP #9

กรุณาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ภายในวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2562 เวลา 12.00
** หากไม่ยืนยันภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมค่ายและทางค่ายจะเรียกอันดับสำรองต่อไป**

กำหนดการ THNG CAMP #9

วันที่ 21-24 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เวลา กิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 1: วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
07.30 – 08.30 รายงานตัวที่ห้องวิจัย intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 09.00 พิธีเปิด และ แนะนำโครงการ Thailand Networking Group (THNG)
09.00 – 09.30 อธิบายกิจกรรมในค่าย และแจกโจทย์
โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ
09.30 – 12.00 เดินทางไป อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 ทัศนศึกษา ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
15.00 – 17.00 Connectivity Workshop
โดย คุณนิศารัตน์ ตันสกุล, คุณนันทพัทธ์ เวชสุวรรณรักษ์ และ คุณสหัสชัย คงจุ้ย intERLab และ Net2Home
17.00 – 18.00 กิจกรรม Internet Flow Game
18.00 – 19.00 รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 กิจกรรม “พลังเปลี่ยนโลก”
โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ
เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
กิจกรรมวันที่ 2: วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562
08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 09.45 บรรยาย “Internet Governance”
โดย ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC)
09.45 – 10.30 บรรยาย “Data Privacy”
โดย ดร.ภัทรพร เย็นบุตร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
10.30 – 11.30 บรรยาย “Cyberbullying & Fake news”
โดย คุณภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ
11.30 – 12.30 Workshop จำลองการหารือเรื่อง Fake News
12.30 – 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 บรรยาย “Localization”
โดย คุณปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ ICANN
14.30 – 15.30 Workshop จำลองการหารือเรื่อง Localization
15.30 – 16.30 บรรยาย “Business Model: โลกที่แตกต่าง”
โดย ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ NoBitter
16.30 – 18.00 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
18.00 – 19.00 ถอดบทเรียน
โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ NECTEC
19.00 – 20.00 รับประทานอาหารเย็น
20.00 – 22.00 Agile Workshop
โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ NECTEC
เข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
กิจกรรมวันที่ 3: วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562
08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 12.30 กิจกรรม “Hackathon”
12.30 – 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.30 กิจกรรม “Hackathon”
17.30 – 19.00 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
19.00 – 20.00 รับประทานอาหารเย็น
20.00 กิจกรรม “Hackathon”
กิจกรรมวันที่ 4: วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562
08.00 – 09.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.00 ทุกกลุ่มเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอผลงาน
10.00 – 11.00 นำเสนอผลงาน
11.00 – 12.00 กิจกรรมอำลาค่าย
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 ประกาศผล, สรุปโครงการ และมอบประกาศนียบัตร
14.30 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

การเดินทางมารายงานตัวค่าย

Report to camp

รายงานตัววันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 – 08.30 น.
ณ อาคาร intERLab (Internet Education and Research Laboratory) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม

Preparation

สิ่งที่ควรเตรียมไป
1. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับ 4 วัน ควรรัดกุมคล่องแคล่ว เช่น เสื้อยืด, กางเกงขายาว, รองเท้าผ้าใบ, รองเท้าแตะ, เสื้อกันหนาว ฯลฯ
2. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. หากมีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยารักษาโรคและแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า
5. หากรับประทานอาหารบางประเภทไม่ได้ กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

 • ทางค่ายเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คไว้ให้ใช้ทำ workshop กลุ่มละ 1 เครื่อง และอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมค่ายนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของตนเองไปได้
 • ผู้เข้าร่วมค่ายจะได้รับ เสื้อยืดค่าย 2 ตัวสำหรับใส่ในวันแรกและวันสุดท้าย และกระเป๋าผ้า 1 ใบ

ระเบียบข้อบังคับในกิจกรรมค่าย

Rules
 1. เมื่อไปถึง อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ผู้เข้าร่วมค่ายทุกคนต้องพักในที่พักที่ทางค่ายจัดไว้ให้เท่านั้น
 2. ห้ามออกนอกที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมโดยไม่ขออนุญาต
 3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนในสถานที่พัก
 4. หากนำทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาด้วยให้เก็บรักษาทรัพย์สินเอง หากเกิดการสูญหายทางค่ายจะไม่รับผิดชอบ
 5. ผู้เข้าร่วมค่ายต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้ ในขณะอยู่ค่าย
 • ประพฤติผิดหรือมีพฤติกรรมในทางชู้สาว ในทุกกรณี
 • เล่นการพนันหรืออบายมุข
 • เสพสุรา ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติด
 • ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือของส่วนราชการได้รับความเสียหาย หากเกิดความเสียหายขึ้นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ลักทรัพย์
 • กระทำความผิดอาญา
 • ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
 • มีอาวุธร้ายแรงในครอบครอง
 • ก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือทา ให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญในยามวิกาล
 1. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการทำกิจกรรมกรุณาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของค่ายอย่างเคร่งครัด